• Tel: 0767503764
 • Email: office@ecaseonline.ro

Plan Urbanistic Zonal PUZ

DESCRIERE PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ):

Planul Urbanistic Zonal (PUZ) stabileste reglementari cu privire la regimul de construire, functiunea zonei, inaltimea maxima admisa, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea cladirilor fata de aliniament si distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, caracteristicile arhitecturale ale cladiriilor, materialele admise.

Elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) se poate face doar ca urmare a impunerii acestuia printr-un certificat de urbanism. Delimitarea zonelor pentru care se intocmesc planuri urbanistice zonale obligatorii se face, de regula, in Planul Urbanistic General.

SCOP PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ)

Proiectul Urbanistic Zonal cuprinde reglementari asupra zonei referitoare la:

 • organizarea retelei stradale;
 • organizarea arhitectural-urbanistica in functie de caracteristicile structurii urbane;
 • modul de utilizare a terenurilor;
 • dezvoltarea infrastructurii edilitare;
 • statutul juridic si circulatia terenurilor;
 • protejarea monumentelor istorice si servituti in zonele de protectie ale acestora

Elaborarea de planuri urbanistice zonale este obligatorie pentru:

 • zonele centrale ale localitatilor,
 • zonelor protejate si de protectie a monumentelor, a complexelor de odihna si agrement,
 • parcurile industriale, parcurile de activitati sau tehnologice, zonele destinate hipermagazinelor si/sau parcurilor comerciale,
 • zonele de productie,
 • parcurile culturale,
 • zonele de dezvoltare a unor subansambluri rezidentiale noi,
 • infrastructura de transport,
 • zonele supuse restructurarii sau regenerarii urbane,
 • zona costiera/zonele de protectie a tarmului marii, pe o adancime de minimum 200 m,
 • alte zone stabilite de autoritatile publice centrale sau locale, potrivit legii, pentru zone omogene din punct de vedere functional si morfologic sau pentru suprafete mai mari de 10.000 m².

ACTE NECESARE INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL:

 • Dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii – copie legalizata
 • Intabularea actului de proprietate – copie
 • Extrasul de plan cadastral – copie
 • Extras de Carte Funciara actualizat la zi - original
 • Certificat de urbanism – copie
 • Avize si acorduri stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului si, dupa caz, actul administrativ al acesteia – copii sau originale
 • Documentatia tehnica a Planului Urbanistic Zonal – in original, elaborata in conditiile legii 350 din 2001, cu modificarile si copletarile ulterioare.
 • Dovada privind achitarea taxelor catre RUR.

VALABILITATE PROIECTULUI DE URBANISM ZONAL:

In functie de mai multi factori valabilitatea proiectului de urbanism zonal este cuprinsa intre 2 si 5 ani!

TAXA PROIECT DE URBANISM:

 • pana la 0,5 ha = 100 euro
 • intre 0,5 si 1 ha = 150 euro
 • intre 1 si 5 ha = 200 euro
 • intre 5 si 20 ha = 250 euro
 • intre 20 si 50 ha = 300 euro
 • peste 50 ha = 400 euro

Valoarile taxelor sunt stabilite de RUR (Registrul Urbanistilor din Romania), si se platesc la caseria RUR.